فهرست

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید دانشکده بهداشت «دکتر حسینعلی اصغرنیا»

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید دانشکده بهداشت «دکتر حسینعلی اصغرنیا» با حضور «دکتر سید علی مظفرپور» سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل در روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 در دانشکده بهداشت با حضور کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده برگزار شد و در ادامه مراسم، دکتر سید علی مظفرپور از زحمات «دکتر آرام تیرگر» در دوران تصدی تقدیر به عمل آوردند.