فهرست

جلسه هم اندیشی در راستای تاسیس و راه اندازی دانشکده بهداشت

به گزارش روابط عمومی جلسه هم اندیشی در راستای تاسیس و راه اندازی دانشکده بهداشت با حضور اعضای محترم هیئت علمی دانشکده بهداشت در اتاق کنفرانس دانشکده در روز دوشنبه مورخ 98/3/20 برگزار گردید.