بارگزاری
فهرست
دکتر عبدالایمان عمویی

دکتر عبدالایمان عمویی مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

استاد

دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت محیط

دکتر حسینعلی اصغرنیا

دکتر حسینعلی اصغرنیا رئیس دانشکده پیراپزشکی

استادیار

دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت محیط

 

دکتر سید محمود مهدی نیا

دکتر سید محمود مهدی نیا معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

دانشیار

دکتری تخصصی (Ph.D) فناوری های کنترل محیط زیست

دکتر محمد شیرمردی

دکتر محمد شیرمردی سرپرست هسته های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده های پیراپزشکی و توانبخشی

استادیار

دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت محیط

مهندس سیده حوریه فلاح

مهندس سیده حوریه فلاح عضو هیأت علمی دانشکده

مربی

کارشناس ارشد(M.Sc) بهداشت محیط

دکتر آسیه خلیل پور مرزونی

دکتر آسیه خلیل پور مرزونی عضو هیأت علمی دانشکده

استادیار

دکتری تخصصی (Ph.D) شیمی آلی