فهرست

شرح وظایف استاد مشاور

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل

دانشکده بهداشت

استانداردهای مشاوره تحصیلی استاد- دانشجو توسط استاد مشاور

 1. وظایف کلی استاد مشاور
 • تسلط به آئین نامه ها ودستورالعملهاي آموزشي، رفاهي، فرهنگي، اجتماعي،پژوهشي و مشاوره
 • آشناكردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و انضباطي
 • تشكیل پرونده ( زيج مشاوره) براي دانشجويان
 • ارائه مشاوره هاي الزامی به دانشجو در زمینه برنامه ريزي درسي، نحوه ادامه تحصیل و آماده سازي وي براي پذيرش مسئولیت شغلي در آينده
 • ارزيابي مداوم ومستمر وضعیت تحصیلي دانشجو
 • بررسي و تايیدكلیه فرم هاي انتخاب واحد،گواهي پزشكي، میهماني، انتقالي، جابجايي و حذف و اضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسي، حذف كلیه دروس اخذ شده در يك نیمسال.
 • شناخت استعدادها و توانايي هاي بالقوه دانشجو وكمك به شكوفايي منطقي آنها و معرفي دانشجويان موفق در زمینه هاي آموزشي، پژوهشي وفرهنگي به مسئولین دانشكده وEDC
 • بررسي و شناسايي مسائل و عوامل موثر بر روند تحصیلي دانشجو
 • اعلام مشكلات دانشجويان با هماهنگي مسئول اساتید مشاوردانشكده به مديرگروه مربوط يا معاونت آموزشي دانشكده
 • معرفي دانشجويان با هماهنگي مسئول اساتید مشاور به واحدهاي مختلف دانشگاه از جمله مركز مشاوره و راهنمايي تحصیلي دانشگاه در مواردي كه نیاز به همكاري و مشاوره تخصصي داشته باشند.
 • شركت استاد مشاور دركارگاه آموزشي و جلسات مربوط به استادان مشاور.
 • شركت استاد مشاور در جلساتی كه توسط مسوول اساتید مشاور و يا معاون آموزشي دانشكده در هر نیمسال تحصیلي تشكیل مي گردد.
 • تهیه گزارش عملكرد و ارائه به مسئول اساتید مشاور دانشكده در پايان هر نیمسال تحصیلي.
 1. برنامه مشخص جهت برقراری ارتباط و بررسی ویژگی های دانشجویان جدیدالورود

الف: استاد مشاور گارگاه مهارتهاي ارتباطبادانشجو را قبل از بعهده گرفتن مسوولیت مشاوره دانشجو گذرانیده است.

ب: هر دانشجوي پزشكي در بدو ورود به دانشگاه نزد استاد مشاوره تحصیلي خود مراجعه مي كند. استاد مشاور تحصیلي در اولین جلسه خصوصي آشنايي با دانشجو ( ترجیحا هفته هاي اول ورود دانشجو به دانشگاه و معرفي به استاد مشاور) با دانشجو، فرم مشخصات و ويژگي هاي دموگرافیك رااز دفترچه"زیج مشاوره تحصیلی استاد-دانشجو"، تكمیل مي كند.

ج: شناسايي دانشجويان خاص در سالمت جسماني و رواني در بدو ورود به دانشگاه

د: استاد مشاور از وضعیت رواني دانشجو توسط دريافت فیدبك از واحد مشاوره دانشگاه در خصوص نتايج"تست غربالگري رواني دانشجويان" مطلع مي شود و نتايج آن را در دفترچه زيج مشاوره ثبت مي كند.

ه: دانشجو دربدو ورود در جلسات كارگاههاي مهارتهاي زندگي و توانمنديهاي حرفه اي كه توسط واحد مشاوره دانشگاه برگزار مي شود، شركت كند و گواهي آن را به استاد مشاور تحويل دهد.

 1. برنامه مشخص جهت معرفی رشته های دانشکده و ظرفیت های دانشکده به دانشجویان جدیدالورود

الف:جلسه معارفه مشترک مسئول اساتید مشاور دانشكده با حضور اساتید مشاور و دانشجويان ورودي هاي جديد، جهت معرفي اساتید مشاور به دانشجويان

ب: برگزاري جلسه گروهي اساتید مشاور دانشجويان با دانشجويان جديدالورود جهت معرفي رشته ها، قوانین آموزشي، مقررات حرفه اي

ج: جلسه معارفه دانشجويان جديدالورود با مقررات انضباطي دانشكده

 1. ارزیابی شرکت دانشجو در فعالیت های فوق برنامه به منظور تحقق رشد فردی، شخصیتی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی، افزایش انگیزه و نشاط تحصیلی و منش حرفه ای در دانشجویان.
 2. حمایت از امنیت اجتماعی، حقوقی، اخالقی، روانی و پیشگیری از آسیب های احتمالی دانشجواز طريق راهبردهاي

زير:

الف: شركت استاد مشاوردر كارگاه توانمندسازي اساتید مشاور جهت شناسايي دانشجويان در معرض آسیب

ب: برقراري جلسات منظم مشاوره تحصیلي استاد-دانشجو در طول ترم تحصیلي مطابق فرم در دفترچه زيج و گزارش آن به مسوول اساتید مشاور دانشكده پزشكي در پايان ترم تحصیلي

ج: شناسايي و ارجاع دانشجويان در معرض خطر به واحد مشاوره دانشكده و پیگیري نتايج آن.

د: پايش و اثربخشي خدمات مشاورهروانشناختي پس از ارجاع دانشجو توسط استاد مشاور

 1. طراحی و پیاده سازی برنامه مشخص برای حمایت از گروه های دانشجویی خاص

دانشجویان خاص شامل نخبگان و استعدادهای درخشان، وضع تحصیلی نامناسب، نیازهای ویژه جسمانی و روانی، شرایط اقتصادی و رفاهی نامطلوب می باشند.

الف: بررسي جلسات مستمر با دانشجو در خصوص وضعیت پیشرفت تحصیلي در طول ترم

ب: در هر ترم تحصیلي دانشجويان دچار افت/مشروط تحصیلي توسط آموزش دانشكده به اساتید مشاور دانشكده ارجاع داده مي شود.

البته استاد مشاورنیزبا بررسي معدل تحصیلي، دانشجويان افت/مشروطي راشناسايي مي كند.

ج: در هر ترم تحصیلي دانشجويان دچارافت/ مشروط تحصیلي، توسط اساتید مشاور با فرم ارجاع به واحد مشاوره تحصیلي دانشكده ارجاع داده مي شوند.

د: در صورتي كه دانشجو مراجعه نكند، بصورت كتبي بطور همزمان به مسئول اساتید مشاور دانشكده، و واحد مشاوره دانشكده اطلاع داده مي شود تا علل عدم مراجعه موضوع پیگیري شود.

ه: در صورتي كه دانشجو نیاز به ارجاع به كمیته خاص حمايت از دانشجويان آسیب پذير متشكل از روانشناسان، روانپزشكان و معاونت فرهنگي و  و اساتید مجرب دانشكده داشته باشد، استاد مشاور تحصیلي با برقراري ارتباط با مشاور روان دانشجو، روند درمان را پیگیري مي كند.

ن: شناسايي دانشجويان خاصو بررسيسالمت جسماني و رواني در طول تحصیل