فهرست

مسئول اساتید مشاور و شرح وظایف

مسئول اساتید مشاور:

نام و نام خانوادگی: دکتر زینب فرهادی

سمت: مسئول اساتید مشاور دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت

تلفن: 01132190101  

داخلی: 302

 

شرح وظایف:

  • شرکت در جلسات شوراي آموزشي دانشكده
  • تقسيم دانشجويان بين استادان مشاور با تائيد معاون آموزشي
  • جمع بندی فرم گزارش عملكرد تكميل شده توسط استادان مشاور در پايان هر نيمسال تحصيلي، و ارسال آن به معاونت آموزشی دانشکده
  • ارزيابي سالانه عملكرد استادان مشاور و ارائه آن به معاون آموزشی دانشکده
  • نيازسنجي و هماهنگي جهت برگزاري كارگاههاي آموزشي و توجيهي جهت استادان مشاور اعم از مشاوره، مهارت هاي ارتباطي، روش هاي مطالعه و بررسي مشكلات آموزشي و رفتاري دانشجويان و ....
  • جلسات هماهنگي ماهانه با استادان مشاور و معاون آموزشي دانشكده