فهرست

معرفی واحد

معرفی واحد مشاوره:

مسئول اساتید مشاور دانشکده بهداشت: دکتر زینب فرهادی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت

پست الکترونیک: Farhadi_zeynab@yahoo.com

این واحد همکاری نزدیک با آموزش دانشکده در جلسات پیشرفت تحصیلی، همچنین همکاری بین بخشی با معاونت فرهنگی دانشگاه و واحد مشاوره در دانشکده دارد.

تاریخچه فعالیت:

طرح استاد مشاور با رویکرد بررسی مشکلات آموزشی، اجتماعی و حتی خانوادگی دانشجویان از بدو تاسیس دانشکده بهداشت بابل اجرا گردید. بر اساس مصوبات، یکی از اساتید علاقمند و پیگیر بعنوان مسئول اساتید مشاور معرفی گردید که ابتدا خانم دکتر سمانه پورهادی این مسئولیت را عهده دار بودند. هم اکنون خانم دکتر فرهادی عهده دار این امر هستند.

روش اجرای این طرح در دانشکده:

در هر سال تحصیلی در اولین جلسه پیشرفت تحصیلی با حضور معاونت آموزشی دانشکده، مسئول اساتید مشاور، مسئولین آموزشی، براساس عملکرد قبلی اساتید مشاور، افراد به عنوان اساتید مشاور انتخاب می شوند. سپس به هر استاد 5 الی 10 دانشجو براساس لیست دانشجویان جدیدالورود و با احتساب تناسب جنسیت استاد مشاور-دانشجو معرفی می شوند. مسئول اساتید مشاور با برگزاری یک جلسه کارگاهی و دعوت از اساتید و دانشجویان جدید الورود، ضمن تبیین وظایف اساتید مشاور جلسه معارفه ای با دانشجویان زیر مجموعه خود بصورت میزگرد فراهم می آورد تا برنامه ها و زمانهای ملاقات را مشخص نمایند. در پایان ترم گزارش عملکرد اساتید مشاور توسط آموزش جمع آوری و به مسئول اساتید مشاور جهت بررسی ارسال می گردد.