فهرست

معرفی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت

کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت به عنوان یکی از واحدهای تابعه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل بوده و تحت نظارت و حمایت آن فعالیت می نماید و دارای یک مسئول، دبیر و شورای مرکزی (4 نفر) می باشد.

سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت از اعضای هیأت علمی است که با حکم معاون پژوهشی دانشکده برای مدت 1 سال منصوب می گردد. تعداد اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت برابر با تعداد واحدهای کمیته به علاوه یک نفر دبیر می باشد که طی انتخابات توسط مجمع عمومی هر دانشکده از بین کاندیدا های عضویت در شورای مرکزی انتخاب می شوند. در حال حاضر، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده بهداشت دارای 4 واحد شامل پژوهش، فناوری، آموزش و روابط عمومی (اجرایی) است. هر واحد دارای یک مسئول و یک عضو علی البدل است. قابل ذکر است که دبیر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده با حکم مسئول کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده از میان دو نفر از اعضای کمیته دانشکده که توسط شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیشنهاد شده، انتخاب می گردد.