فهرست

اعضاء کمیته برنامه ریزی درسی

دکتر محمد شیرمردی

دکتر محمد شیرمردیسرپرست دانشکده بهداشت

استادیار

دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت محیط

دکتر سمانه پورهادی

دکتر سمانه پورهادیمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

 استادیار

 دکترای تخصصی (Ph.D) سالمندشناسی

دکتر عبدالایمان عموئی

دکتر عبدالایمان عموئیمدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

استاد

دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت محیط

دکتر محمدعلی جهانی تیجی

دکتر محمدعلی جهانی تیجیمدیر گروه بهداشت عمومی و سلامت سالمندی

دانشیار
دکترای تخصصی (Ph.D) مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دکتر کریم الله حاجیان تیلکی

دکتر کریم الله حاجیان تیلکیمدیر گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

استاد

دکتری تخصصی (Ph.D) آمارزیستی

دکتر زینب غلام نیا شیروانی

دکتر زینب غلام نیا شیروانیمدیر EDO دانشکده

استادیار

دکترای تخصصی (Ph.D) آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

دکتر زینب فرهادی کوتنائی

دکتر زینب فرهادی کوتنائیعضو هیأت علمی دانشکده

استادیار

دکترای تخصصی (Ph.D) سیاستگذاری سلامت

موسی بابازاده

موسی بابازادهمسئول آموزش