فهرست

طرح دوره گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

ردیف طرح دوره گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی مدرس فایل
1 طرح دوره برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیرواگیر                       دکتر حسینعلی نیکبخت                                                           
2 طرح دوره روش تحقیق - کارشناسی ارشد بهداشت دکتر حسینعلی نیکبخت

3 طرح دوره کاربرد کامپیوتر در تجزیه وتحلیل داده های بهداشتی دکتر حسینعلی نیکبخت

4 طرح دوره آمار حیاتی1 دکتر ثریا خفری