فهرست

طرح دوره گروه بهداشت عمومی و سلامت سالمندی

 

ردیف

طرح دوره گروه بهداشت عمومی و سلامت سالمندی 

                    مدرس

       فایل       
1 طرح دوره محیط و سالمندی و ارگونومی دکتر آرام تیرگر
2 طرح دوره الگوهای برنامه ریزی و تغییر رفتار دکتر زینب غلام نیا شیروانی  

3 طرح دوره آموزش بهداشت و ارتباطات دکتر زینب غلام نیا شیروانی

4 طرح دوره مدیریت در اتاق عمل دکتر محمد علی جهانی تیجی