فهرست

طرح دوره گروه مهندسی بهداشت محیط

ردیف

               طرح دوره گروه مهندسی بهداشت محیط 

                    مدرس

       فایل   
1 طرح دوره میکروب شناسی محیط  ناپیوسته

مهندس سیده حوریه فلاح

2 طرح دوره میکروب شناسی محیط پیوسته مهندس سیده حوریه فلاح
3 طرح دوره آلودگی هوای پیوسته  مهندس سیده حوریه فلاح
4 طرح دوره آلودگی هوای ناپیوسته مهندس سیده حوریه فلاح
5 طرح دوره گندزداها  پیوسته مهندس سیده حوریه فلاح
6 طرح دوره گندزداها ناپیوسته مهندس سیده حوریه فلاح
7 طرح دوره اکولوژی بهداشت عمومی دکتر عبدالایمان عمویی
8 طرح دوره تصفیه آب کارشناسی ناپیوسته دکتر عبدالایمان عمویی
9 تصفیه آب دکتر عبدالایمان عموئی

10 طرح دوره  درس  فرایند های ناپیوسته مهندس سیده حوریه فلاح

11 طرح دوره  درس بهداشت مواد غذایی مهندس سیده حوریه فلاح

12 طرح دوره  درس بهداشت هوا مهندس سیده حوریه فلاح

13 طرح دوره  درس کنترل و بازرسی مواد غذایی مهندس سیده حوریه فلاح

14 طرح دوره  فرایندهای پیوسته مهندس سیده حوریه فلاح

15 طرح دوره درس اکولوژی بهداشت عمومی دکتر عبدالایمان عمویی

16 طرح دوره درس اکولوژی بهداشت محیط پیوسته دکتر عبدالایمان عمویی

17 طرح دوره درس اکولوژی بهداشت محیط ناپیوسته دکتر عبدالایمان عمویی

18 طرح دوره درس تصفیه آب کارشناسی پیوسته دکتر عبدالایمان عمویی

19 طرح دوره درس تصفیه آب کارشناسی ناپیوسته دکتر عبدالایمان عمویی

20 طرح دوره درس شبکه جمع آوری پیوسته دکتر عبدالایمان عمویی

21 طرح دوره درس شبکه جمع آوری ناپیوسته دکتر عبدالایمان عمویی

22 طرح دوره درس طراحی تصفیه خانه آب ارشد دکتر عبدالایمان عمویی