فهرست

اعضای شورای پژوهشی.

اعضای شورای پژوهشی دانشکده:

  1. جناب آقای دکتر آرام تیرگر رئیس محترم دانشکده
  2. جناب آقای دکتر محمد شیرمردی معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده
  3. جناب آقای دکتر عبدالایمان عموئی مدیر محترم گروه مهندسی بهداشت محیط
  4. جناب آقای دکتر مهدی سپیدارکیش مدیر محترم گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
  5. جناب آقای دکتر محمدعلی جهانی مدیر محترم گروه بهداشت عمومی و سلامت سالمندی
  6. جناب آقای دکتر حسینعلی اصغرنیا عضو محترم هیئت‌علمی دانشکده
  7. جناب آقای دکتر کریم الله حاجیان عضو محترم هیئت‌علمی دانشکده
  8. سرکار خانم دکتر افسانه بختیاری عضو محترم هیئت‌علمی دانشکده