فهرست

اعضای شورای آموزشی دانشکده

بسمه‌تعالی

Image result for ‫آرم دانشگاه علوم پزشکی بابل‬‎

دانشکده بهداشت

ترکیب اعضای شورای آموزشی دانشکده مطابق ماده 15 مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ 10/۱۲/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده 15- شورای آموزشی

الف- تعریف شورای آموزشی: در هر دانشکده که دارای سه گروه آموزشی یا بیشتر باشد، شورای آموزشی با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:

1- رئیس دانشکده

2- معاونان دانشکده

3- مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده

مطابق این ماده ترکیب اعضای شورای آموزشی دانشکده بهداشت به شرح ذیل می‌باشد:

1- جناب آقای دکتر آرام تیرگر رئیس محترم دانشکده

2- جناب آقای دکتر محمد شیرمردی معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده

3- جناب آقای دکتر عبدالایمان عموئی مدیر محترم گروه مهندسی بهداشت محیط

4- جناب آقای دکتر محمدعلی جهانی مدیر محترم گروه بهداشت عمومی و سلامت سالمندی

5- جناب آقای دکتر مهدی سپیدارکیش مدیر محترم گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

6- جناب آقای دکتر سید محمود مهدی نیا عضو محترم هیئت‌علمی دانشکده بهداشت و معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

7- سرکار خان مهندس سیده حوریه فلاح مسئول محترم امور بانوان دانشکده

8- سرکار خانم دکتر آسیه خلیل پور مدیر محترم EDO دانشکده

9- سرکار خانم دکتر سمانه پورهادی مسئول محترم اساتید مشاور دانشکده

ب اهم وظایف شورای آموزشی دانشکده

  • برنامه‌ریزی جهت ایجاد زمینه‌های اجرایی مصوباتی که توسط معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ابلاغ می‌گردد.
  • تدوین سیاست‌های آموزشی دانشکده با توجه به خط‌مشی آموزشی دانشگاه جهت تصویب در مراجع ذیصلاح
  • بررسی و تدوین طرح‌های آموزشی دانشکده و ارجاع آن‌ها به شورای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • بررسی و تدوین طرح‌های ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • هماهنگی میان گروه‌ها و بخش‌ها در ارائه دروس مشترک
  • اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
  • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیئت‌علمی جدید و پیشنهاد آن به شورا برای تکمیل اعضای هیئت‌علمی هر گروه
  • بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی
  • بررسی و اظهارنظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می‌دهد.
  • بررسی تقاضاهای فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه