فهرست

اعضاء شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی دانشکده:

  1. جناب آقای دکترحسینعلی اصغرنیا رئیس محترم دانشکده
  2. جناب آقای دکتر محمد شیرمردی معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده
  3. جناب آقای دکتر عبدالایمان عموئی مدیر محترم گروه مهندسی بهداشت محیط
  4. جناب آقای دکتر مهدی سپیدارکیش مدیر محترم گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
  5. جناب آقای دکتر محمدعلی جهانی مدیر محترم گروه بهداشت عمومی و سلامت سالمندی
  6. جناب آقای دکتر کریم الله حاجیان عضو محترم هیئت‌علمی دانشکده
  7. سرکار خانم دکتر افسانه بختیاری عضو محترم هیئت‌علمی دانشکده