بارگزاری
فهرست

گروه بهداشت عمومی شامل دو زیر گروه بهداشت عمومی و سلامت سالمندی می باشد


دکتر محمدعلی جهانی تیجی

دکتر محمدعلی جهانی تیجی عضو هیأت علمی دانشکده

دانشیار

دکترای تخصصی (PhD) مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکتر سید داوود نصراله پور شیروانی

دکتر سید داوود نصراله پور شیروانی عضو هیأت علمی دانشکده

استادیار

دکترای تخصصی (PhD) مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکتر سیدجلیل سیدی اندی

دکتر سیدجلیل سیدی اندی عضو هیأت علمی دانشکده

استادیار

دکترای تخصصی (PhD) آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دکتر شیما سام

دکتر شیما سام عضو هیأت علمی دانشکده

دانشیار

دکترای تخصصی (PhD)سالمندشناسی

دکتر افسانه بختیاری

دکتر افسانه بختیاری عضو هیأت علمی دانشکده

استادیار

دکترای تخصصی (PhD)سالمندشناسی

دکتر سمانه پورهادی

دکتر سمانه پورهادی عضو هیأت علمی دانشکده

استادیار

دکترای تخصصی (PhD)سالمندشناسی

دکتر آرام تیرگر

دکتر آرام تیرگر عضو هیأت علمی دانشکده

دانشیار

دکترای تخصصی (PhD)مهندسی بهداشت حرفه‌ای