بارگزاری
فهرست
دکتر کریم الله حاجیان تیلکی

دکتر کریم الله حاجیان تیلکی عضو هیأت علمی دانشکده

استاد

دکتری تخصصی (Ph.D)آمارزیستی

دکتر محمود حاجی احمدی

دکتر محمود حاجی احمدی عضو هیأت علمی دانشکده

استادیار

دکتری تخصصی (Ph.D)آمارزیستی

دکتر ثریا خفری

دکتر ثریا خفری عضو هیأت علمی دانشکده

استادیار

دکترای تخصصی (PhD)  آمار زیستی

دکتر محمد چهرآزی

دکتر محمد چهرآزی عضو هیأت علمی دانشکده

استادیار 

دکترای تخصصی (PhD) آمار زیستی

دکتر مهدی سپیدارکیش

دکتر مهدی سپیدارکیش عضو هیأت علمی دانشکده

استادیار

دکترای تخصصی (PhD)  اپیدمیولوژی