فهرست

هفتمین همایش و فن بازار ملی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران

به پیوست تصویر مکاتبه شماره 1354/53/33/1400 مورخ 22/6/1400 معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص برگزاری هفتمین همایش و فن بازار ملی سلامت که در روزهای 23 و 24 آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد، به حضور ارسال می­گردد. بخش مسابقات دانشجویی این رویداد با شرکت تیم­های دانشجویی که دارای ایده ای در حوزه فناوری سلامت هستند و به شکل مجازی برگزار خواهد شد. تیم­های دانشجویی که علاقمند به شرکت در مسابقات مذکور هستند، با دریافت معرفی­نامه از این معاونت، می توانند به دبیرخانه همایش معرفی گردند.

تعداد هریک از تیم­های دانشجویی چهار تا شش نفر و با سرپرستی و همراهی یک نفر از اعضای هیات علمی خواهد بود.