فهرست

اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آمار زیستی

بسمه‌تعالی

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه جناب آقای سجاد خدابنده لو دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار زیستی تحت عنوان «بکارگیری مدل ماشین‌های بردار پشتیبان برای تشخیص بدخیمی ندول­های تیروئید» در روز یکشنبه مورخ 17/05/1400 رأس ساعت 10 در سالن جلسات دانشکده بهداشت برگزار می‌گردد.

استاد راهنمـا: خانم دکتر ثریا خفری

اساتید مشــاور: دکتر ناصر قائمیان، دکتر مهدی ازوجی

اساتید داور: دکتر کریم الله حاجیان، خانم دکتر هدی شیرافکن، خانم دکتر خدیجه ازوجی، دکتر محمد چهرازی

لازم به ذکر است حضور اساتید جلسه فوق در سالن مذکور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حفظ فاصله فیزیکی میسر می‌باشد.

معاونت آموزشی دانشکده بهداشت