فهرست

انتصاب دکتر محمد شیرمردی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده بهداشت

طی حکمی از سوی آقای دکتر تیرگر سرپرست دانشکده بهداشت، آقای دکتر محمد شیرمردی به عنوان اولین معاون آموزشی و پژوهشی این دانشکده در تاریخ یکشنبه 29 مهرماه منصوب گردید.

روابط عمومی دانشکده بهداشت