فهرست

جلسه کارگروه راه اندازی و تاسیس دانشکده بهداشت با حضور ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر جلالی

جلسه کارگروه راه اندازی و تاسیس دانشکده بهداشت با حضور آقای دکتر جلالی ریاست محترم دانشگاه و آقای دکتر زاهدپاشا معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه و دیگر اعضای محترم کارگروه ، راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 98/2/11 در محل سالن اجتماعات دانشکده بهداشت تشکیل گردید. در این جلسه آقای دکتر جلالی در مورد تسریع در عملیات تثبیت و جانمایی پرسنلی، اداری و تجهیزاتی دانشکده تاکید نمودند و مقرر گردید که جابجایی اعضای هیئت علمی و کارشناسان گروههای آمار زیستی و اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی از دانشکده پزشکی به دانشکده بهداشت صورت پذیرد.