فهرست

طرح درس گروه بهداشت عمومی و سلامت سالمندی

ردیف

               طرح درس گروه بهداشت عمومی و سلامت سالمندی 

                    مدرس

       فایل   
1

اپیدمیولوژی سالمندی

خانم دکتر پورهادی
2

 اصول توانبخشی سالمندان

  خانم دکتر پورهادی
3

جامعه شناسی سالمندان

  خانم دکتر پورهادی
4

 زبان تخصصی

  خانم دکتر پورهادی
5

  کیفیت زندگی سالمندان

خانم دکتر پورهادی
6

مبانی و مفاهیم سالمندی

خانم دکتر پورهادی
7

کارآموزی در عرصه

خانم دکتر پورهادی
8 نیازهای بهداشتی در سالمندی خانم دکتر افسانه بختیاری
9 اپیدمیولوژی سالمندی خانم دکتر افسانه بختیاری
10 کیفیت زندگی در دوره سالمندی خانم دکتر افسانه بختیاری
11 اخلاق حرفه ای در اتاق عمل دکتر محمد علی جهانی

12 اخلاق حرفه ای در هوشبری دکتر محمد علی جهانی

13 طرح درس اصول مدیریت در خدمات بهداشتی دکتر محمد علی جهانی

14 طرح درس ایمنی بیمار دکتر محمد علی جهانی

15 طرح درس حاکمیت خدمات بالینی و بهبود کیفیت خدمات سلامت دهان دکتر محمد علی جهانی

16 طرح درس مدیریت در اتاق عمل دکتر محمد علی جهانی

17 طرح درس محیط و سالمندی و ارگونومی دکتر آرام تیرگر