فهرست

واحد EDO


اهداف تشکیل  EDO
 هدف کلی ، ارتقاء کیفیت آموزش در رشته های مختلف گروه های آموزشی می باشد
اهداف اختصاصی عبارتند از:
1-بهبود برنامه های آموزشی در مقاطع مختلف و در رشته های گوناگون دانشکده
2-تعیین نیازهی آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده در جهت تامین هدف کلی ارتقاء کیفیت آموزش( اعم از دستگاهها، تجهیزات و لوازم ضروری و..)
3-بررسی کارگاههای آموزشی مورد نیاز اعضاءهیئت علمی جهت ارتقاء کیفیت آموزش (مانند کارگاه تدوین طرح درس و فنون تدریس، طراحی سوالات امتحانی و...)
4-  تشویق اعضاء هیئت علمی گروههای آموزش به انجام پژوهش در آموزش
 5- ارائه سوالات امتحانی استاندارد جهت ارزیابی دانشجویان، از طریق بررسی سوالات در گروه آموزشی مربوطه، پیش از برگزاری امتحان
 6- ایجاد ارتباط کارآمد با مرکز EDCدانشگاه
محور های کلی وظایف  EDO
1- تامین نیاز های اعضاء هیئت علمی در زمینه آموزشی از طریق جذب نظرات آنها و انعکاس به معاونت آموزش دانشکده   
2-تشویق و نظارت بر اجرای ارائه طرح درس در گروههای آموزشی
3-  تشویق و نظارت بر ارزیابی سوالات امتحانی توسط گروههای آموزشی قبل از برگزاری آزمونها
4- انعکاس نتایج ارزیابی سوالات امتحانی به مرکز EDC دانشگاه و بازخورد آنها پس از ارزیابی در مرکز EDC به گروههای آموزشی
5-  رابط مرکز EDC با دانشجویان دانشکده در ارتباط با شرکت دانشجویان در المپیاد های علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
6-رابط مرکز EDC با دانشجویان دانشکده در ارتباط با کمیته مشورتی دانشجویی EDC