فهرست

رئیس دانشکده

دکتر آرام تیرگر


استاد و دکترای بهداشت حرفه ای

 

شرح وظایف:

1. ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی و اداری دانشکده.

2. نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق ریاست دانشگاه              ابلاغ می گردد.

3. نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده.

4. شرکت در شوراها و کمیته ها و جلسات مرتبط با حوضه مسئولیت.

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم

011-32191973

تلفن داخلی

312

فکس

011-32191973

پست الکترونیک 

aramtirgar@yahoo.com 

a.tirgar@mubabol.ac.ir