فهرست

معرفی دانشکده

معرفی دانشکده بهداشت

دانشکده بهداشت یکی از واحدهای دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد که در ضلع جنوبی دانشگاه و در فضایی مشترک با دانشکده پیراپزشکی دایر شده است.

این دانشکده به استناد رای صادره در دویست و هفتادمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ 1397/10/9 تاسیس و از مردادماه سال 1398 بطور رسمی با استقرار گروههای آموزشی و اعضاء هیات علمی در آن، کار خود را آغاز نموده است.

در حال حاضر این دانشکده در مقاطع و رشته های زیر دانشجو می پذیرد:

کارشناسی پیوسته:

  • مهندسی بهداشت محیط
  • بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته:

  • مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی ارشد:

  • مهندسی بهداشت محیط
  • سلامت سالمندی
  • آمار زیستی

چارت تشکیلاتی دانشکده بهداشت